Precedencja orderów i odznaczeń ma swoje źródło w ich starszeństwie, wynikającym ze źródeł prawa oraz zwyczajowej hierarchii ważności odznaczeń w danym państwie. W Polsce starszeństwo (nie ma osobnego dokumentu określającego precedencję) orderów i odznaczeń reguluje Ustawa z dnia 16 października 1992 r o orderach i odznaczeniach.